EXPRESSEN.SE-panelen

Info/Kontakt

EXPRESSEN.SE-panelen startades 2011 och ägs av Bink som är Bonnierkoncernens nya sälj- och teknikbolag inom webbmedia. Panelen är uppbyggd i samarbete med marknadsundersökningsföretaget Nepa, som också ansvarar för driften av panelen. Syftet med EXPRESSEN.SE-panelen är att ta reda på vad svenska befolkningen tycker i olika frågor. Mer information om Nepa finner du på Nepas hemsida.

Har du frågor? Läs gärna igenom Frågor & Svar. Finner du inte svaret där kan du kontakta oss på info@expressenpanelen.se.

Vi hjälper dig gärna!

Användarvatal

Användaravtal och samtycke till behandling av personuppgifter

Nedanstående villkor reglerar deltagande i sk EXPRESSEN.SE-panelen (nedan ””Panel””) för av Bink AB, 556166-2023, Regeringsgatan 29, 111 53 Stockholm (nedan ””Huvudmannen””) anordnade undersökningar via internet.

Genom registrering som medlem i Panel accepteras dessa villkor.

För att säkerställa Panelens representativitet och för att möjliggöra statistiska analyser ombeds blivande medlem besvara några frågor kring demografi, medievanor etc. Medlem godkänner att Huvudmannen får lagra dessa grunduppgifter samt medlemmens senare lämnade uppgifter i en databas som behandlas konfidentiellt och i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). Det är Huvudmannen som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter enligt detta avtal. Huvudmannen kan komma att lämna ut uppgifterna till personuppgiftsbiträden som behandlar uppgifterna för Huvudmannens räkning. Uppgifterna kommer att lagras och användas vid undersökningar och analyser av aktuella ämnen samt för att kunna skicka ut inbjudningar avseende deltagande i andra undersökningar.

Medlem kan när som helst ta tillbaka samtycket till behandlingen genom att kontakta Huvudmannen på info@expressenpanelen.se.

Medlem har även rätt att årligen, på skriftlig begäran till Huvudmannen på postadress Brännkyrkagatan 14a, 118 20 Stockholm, få information om vilken personlig information om medlem som Huvudmannen behandlar. Om medlem vill ändra inmatade uppgifter kan medlem i första hand göra detta genom att själv ändra uppgifterna på http://www.expressenpanelen.se/login.html. Medlem kan vidare begära att felaktiga uppgifter rättas, blockeras eller raderas genom att kontakta Huvudmannen på info@expressenpanelen.se.

Medlem ska vara bosatt i det land Panel primärt är inriktat på. Medlem får endast ha ett medlemskap i respektive Panel och för det fall Huvudmannen upptäcker ytterligare medlemsregistreringar för samma person har Huvudmannen rätt att avregistrera övriga medlemskonton. Flera medlemmar av en familj äger rätt att deltaga i Panelen men en undersökning kan endast besvaras av en medlem på samma dator såvida inte speciella regler för undersökningen gäller. Huvudmannen förbehåller sig även rätten att avregistrera medlem om medlem ej deltagit i några undersökningar under en period om 12 månader, att medlem inte uppfyller kriterierna för deltagande i Panel (dvs. urvalskriterierna) eller att medlem enligt Huvudmannens uppfattning inte följt Huvudmannens vid var tid gällande regler och riktlinjer för deltagande i Panel.

Medlem informeras inför varje undersökning om ersättning för deltagande samt den tid deltagande i undersökning kan förväntas ta. Varje medlem kan erhålla maximalt 999 kr per år där maximalt 99 kr kan utbetalas per månad. Medlem är ensam ansvarig för att betala eventuell vinstskatt. Medlem förbinder sig att svara sanningsenligt och omsorgsfullt på frågorna i de undersökningar medlemmen deltar i samt att alltid uppge korrekta uppgifter om medlemmens kön eller ålder eller annan efterfrågad bakgrundsvariabel. Om Huvudmannen bedömer att avlämnade svar är eller kan antas stå i strid med dessa regler äger Huvudmannen rätt att avregistrera intjänad ersättning för aktuell undersökning. Om en medlem blivit avregistrerad bortfaller rätten till intjänad ersättning. Efter tre sådana incidenter raderas medlemmens konto.

Medlem äger rätt till utbetalning av upparbetad ersättning när den totala ersättning uppgår till eller överstiger det minimibelopp som från tid till annan anges på det personliga panelkontot. Ersättningen betalas ut till medlem enligt de utbetalningsalternativ som anges på Panelens hemsida. Huvudmannen förbehåller sig rätten att revidera ersättningsnivåer, gränser för utbetalning samt utbetalningsalternativ. För vissa utbetalningsalternativ kan en transaktionsavgift uttas.

Medlem respektive Huvudmannen kan när som helst avsluta medlems medlemskap i Panel. Om medlem själv begär utträde förfaller rätten till utbetalning av innestående ackumulerad ersättning

Medlemskap i Panel berättigar inte medlem till deltagande i visst minsta antal undersökningar. Huvudmannens ansvar enligt dessa villkor är begränsat till direkta skador som drabbar medlem och ska inte under någon omständighet överstiga genomsnittlig ersättning som utbetalats till aktuell medlem per år de senaste tre åren.

Medlemmen ger Huvudmannen en i tiden obegränsad och kostnadsfri rätt att använda allt material, såsom text och bilder, som medlemmen registrerar i undersökningar, innefattande rätten att framställa exemplar/kopior, tillgängliggöra materialet för allmänheten, samt ändra och överlåta materialet.

Huvudmannen äger rätt att överlåta samtliga rättigheter enligt detta avtal till tredje part.

Medlemskap i Panel och villkoren i användaravtal ska bedömas enligt svensk rätt och vid svensk domstol.

Stäng